متن ماده ۱۸۱ قانون مدنی :

ماده ۱۸۱ قانون مدنی

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.