فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۲ قانون مدنی :

ماده ۱۸۲ قانون مدنی

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.