فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.