فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.