فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.