فهرست مطالب
متن ماده ۱۹ قانون مدنی :

ماده ۱۹ قانون مدنی

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.