فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.