فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.