فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.