فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.