فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.