فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.