فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی

اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.