فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.