فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.