فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.