فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.