فهرست مطالب
متن ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.