فهرست مطالب
متن ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.