فهرست مطالب
متن ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.