فهرست مطالب
متن ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی

دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.