فهرست مطالب
متن ماده ۲۲ قانون مدنی :

ماده ۲۲ قانون مدنی

مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌ داخل منقول است.