فهرست مطالب
متن ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.