فهرست مطالب
متن ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.