فهرست مطالب
متن ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

۱- زنا با محارم نسبی
۲-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
۳-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
۴-زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.تبصره ۱
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.تبصره ۲