فهرست مطالب
متن ماده ۲۳ قانون مدنی :

ماده ۲۳ قانون مدنی

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.