فهرست مطالب
متن ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.