فهرست مطالب
متن ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.