فهرست مطالب
متن ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.