فهرست مطالب
متن ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.