فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.