فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.تبصره ۱
در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.تبصره ۲