فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.