فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی

هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.