فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.