فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی

حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.