فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.