فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.