فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
۱ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
۲مال مسروق در حرز باشد.
۳سارق هتک حرز کند.
۴سارق مال را از حرز خارج کند.
۵ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
۶ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
۸ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
۱۰صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
۱۱ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
۱۲مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
۱۳مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
۱۴مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.