فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.