فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.