فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.