فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.