فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی

ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.