فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.