فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.