فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی

حد سرقت به شرح زیر است:
۱ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
۲در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
۳در مرتبه سوم، حبس ابد است.
۴در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.تبصره ۱
در مورد بند(پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.تبصره ۲