فهرست مطالب
متن ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء میگردد(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ )