فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی

فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.