فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
۱ اعدام
۲صلب
۳قطع دست راست و پای چپ
۴نفی بلد